• ما باور داریم مهم ترین وجه زندگی هر مردی ، روابطش است. از این رو باید از بابت روابطش آسوده خاطر باشد. او حق دارد تا از بودن در رابطه با کسی که دوستش دارد ‌لذت ببرد. لذا هدف ما ، در آکادمی جذابیت ، تغییر باورها در مورد روابط عاطفی و دینامیک بین زن و مرد است.
  • ما باور داریم هر پسری ، هر مردی باید جذابترین حالت خودش باشد. و به این صورت میتوان جامعه را قوی تر کرد هر کشوری نیاز به اسطوره و قهرمان دارد و در آکادمی جذابیت ، اسطوره ها و قهرمان ها ساخته میشوند؛ مردانی که میدانند از زندگی چه میخواهند و چرا پا به این دنیا گذاشته اند و خلق ارزش و حس زیبا برای خود و دیگران را نوعی انجام وظیفه میدانند.
  • ما باور داریم تبدیل پسران خام و بی تجربه به مردان جذاب و شیرسان که بتوانند در روابط عاطفی مردانه و جذاب رفتار کنند ، باعث میشود تا دختران و زنانمان نیز زنانگی کنند و به زندگی بهتری دست یابند دستاورد زندگی بهتر یعنی تولد انسانهای تاثیرگذار که توانایی تربیت رهبران بهتر وجامعه بهتر را دارند.
  • ما باور داریم هیچ فردی نباید در انزوا و تنهایی رنج بکشد ، نباید به دلیل باورها و نفکرات منفی خود و دروغ ها و تلقین افکار اشتباه از سوی دیگران حس ناکافی بودن کند نباید به سبب نااگاهی از حق شاد زیستن خود محروم باشد.

ما اینجاییم چون دنبال هدف والاتری هستیم!

ما اینجاییم چون هر مردی باید به پتانسیل های خودش باور پیدا کند!

پس باور داریم این وظیفه ماست که فناوری جذاب شدن را ، در اختیار تمام پسران و مردان ایران زمین قرار دهیم.